Om os

Auning-CM bestyrelse

Formand: Niels Tang Møller  –  mail: formand[at]auning-cm.dk (erstat [at] med @)

Kasserer: Anne Lind Gleerup  –  mail: kasserer[at]auning-cm.dk (erstat [at] med @)

Webmaster mv: Klaus Sønderskov  –   mail: mtb[at]auning-cm.dk (erstat [at] med @)

Cvr: 43051970

Hvordan bliver jeg medlem af Auning-CM?

Du sender en mail til kasserer, indeholdende fulde navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.

Du vil så modtage en mail fra kassereren, med oplysning om hvor og hvornår kontingentet skal betales.

Kontingentet for 2023 er 100.- Kr.VEDTÆGTER

§ 1

Foreningens navn er “Auning Cykel Motion” kaldet Auning-CM. Foreningens hjemsted er Norddjurs Kommune.

§ 2

Foreningens formål er at give alle cykelinteresserede mulighed for at dyrke cykling på motionsplan på MTB og/eller racer i foreningens fællesskab, der har særligt fokus på den sociale dimension af at cykle sammen.

Foreningen ønsker desuden at virke for cykelsports fremme og styrke det frivillige foreningsarbejde gennem medlemmernes engagement og medansvar for foreningens aktiviteter.


§ 3

Som medlemmer kan optages alle cyklister, der kan og vil gå ind for § 2.

Medlemmer har pligt til at bære hjelm under cykling, og medlemmer skal følge almindelige regler for god opførsel både på cyklen, i trafikken og som deltager i aktiviteter samt som repræsentant for foreningen.

Børn og unge under 16 år kan kun deltage i træningsture, i følge med en forælder eller anden udpeget voksen.

Medlemskab forudsætter betaling af kontingent jfr. § 4.

Som medlem accepterer man at modtage invitationer og orienteringer nogle gange om året fra hhv. bestyrelse og andre medlemmer.

§ 4

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen.
Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år, således at der på ulige årstal afgår 2 medlemmer og på lige årstal 1 medlem.

Dog må bestyrelsesmedlemmer ikke være fra samme husstand.

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Der vælges hvert år en bestyrelsessuppleant og en bilagskontrollant.

Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til løsning af specielle opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin arbejdsform.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle dens medlemmer er til stede. Formandens stemme tæller dobbelt i tilfælde af stemmelighed.

Bestyrelsen skal skrive beslutningsreferat af bestyrelsens møder. Referaterne gemmes af formanden. Ved formandens afgang overdrages referaterne til den tiltrædende formand eller foreningens kasserer.

Foreningen tegnes af formanden. Dog kan både formand og kassereren hver for sig disponere over foreningens konto.


Klubben yder kun tilskud til arrangementer, der er til gavn for medlemmerne.

§ 6
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april-maj.

Generalforsamlingen indkaldes via mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden.
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Hvis der indkommer forslag, udsendes den endelige dagsorden med eventuelle indkomne forslag til medlemmerne via mail senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budgetfremlæggelse
5. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmer
6. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 1 Suppleant
7. Valg af bilagskontrollant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Oplæg til kommende år
10. Eventuelt

Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog §§ 11 og 12.
Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring inkl. dagsorden.

Bestyrelsen er pligtig til at afholde generalforsamlingen senest 6 uger efter at have modtaget en sådan begæring.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter samme retningslinjer som ordinære generalforsamlinger.

§ 8

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal, inden det forelægges på generalforsamlingen, påtegnes af bestyrelse og bilagskontrollant.

Bilagskontrollantens opgave er stikprøvevis at gennemgå regnskabets bilag og påse, at indtægter og omkostninger vedrører foreningen og er korrekt vist i regnskabet. Det påses, at den likvide beholdninger er til stede.

§ 9

Kontingentet opkræves helårligt i januar for det pågældende år. Bestyrelsen fastsætter opkrævningsform. For nye medlemmer opkræves kontingentet ved indmeldelse.

Såfremt betalingsterminer overskrides, suspenderes medlemskabet, indtil betaling sker.

§ 10

Et medlem kan udelukkes fra deltagelse i foreningens aktiviteter eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har været illoyal over for medlemmer og/eller foreningen. Såvel i sager om udelukkelse som i sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden der træffes afgørelse. Beslutning om udelukkelse kan træffes af bestyrelsen. Beslutning om eksklusion træffes på førstkommende generalforsamling, hvor sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 11

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, hvis forslaget om vedtægtsændringen fremgår af den udsendte dagsorden. Vedtagelse kræver, at mindst 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede, er forslaget vedtaget.


§ 12
Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, samt at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen.
Er dette ikke opfyldt, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes 14 dage efter. På denne generalforsamling kræves blot, at 3/4 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.

§ 13

Ved en opløsning af foreningen, skal den formue, der måtte være i behold på opløsningstidspunktet, deles ligeligt mellem klubbens medlemmer.

§ 14

Foreningens medlemmer, evt. udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, foreningen har/påtager sig.
Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover at betale kontingent.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 § 15

Klubtøj kan kun købes af medlemmer.

Dette er foreningens 2. vedtægt. Den forrige vedtægt blev vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 23.1.2022.

Vedtaget på generalforsamlingen den 11. maj 2023.

Privatlivspolitik for Foreningen ”Auning Cykel Motion”

 1. Dataansvarlig

Foreningen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som behandles for og om foreningens medlemmer. Foreningens kontakt-oplysninger er:

Auning Cykel Motion

C/O Formand Niels Tang Møller, Østervangs Alle, 8963 Auning.

CVR-nr.: 43051970

Det er ikke et krav, at foreningen har en ekstern DPO. Spørgsmål til behandlingen af personoplysninger kan rettes til bestyrelsens medlemmer. Se nærmere på www.auning-cm.dk.

 • Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR har foreningen følgende behandlingsaktiviteter.

Registrering af medlemmer:

Følgende almindelige oplysninger registreres: navn, adresse, mobilnummer, email-adresse, fødselsdato, indmeldelsesdato, kontingentbetaling.

Foreningen behandler kun oplysninger et medlem selv har givet til foreningen.

Der anvendes ikke cookies på foreningens hjemmesiden.

Ved fælles tilmeldinger videregives om nødvendigt oplysninger om medlemmerne til eksterne samarbejdspartnere.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Foreningen sletter oplysninger om et tidligere medlem ca. ét år efter manglende kontingentbetaling eller straks ved aktiv udmeldelse.

Foreningen sender nogle gange om året invitationer og orienteringer ud til alle medlemmer via mail.

Foreningen videregiver ikke oplysninger om medlemmer til 3. part uden forudgående samtykke.

 • Bogføring

Foreningen skal gemme alle regnskabsbilag jf. Bogføringsloven. Det betyder, at foreningen gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Foreningen opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter, at regnskabsåret er afsluttet. 

 • Databehandlere

Medlemsliste føres i Excel og gemmes af bestyrelsen på Dropbox og lign.

 • Risikovurdering

Foreningen har lavet risikovurdering af behandlingen af personoplysninger og mener ikke, at der er behov for yderligere tiltag i forhold til behandlings-sikkerhed.

 • De registreredes rettigheder

Efter Databeskyttelsesforordningen har registrerede en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dem.

Hvis et medlem vil gøre brug af sine rettigheder, kan bestyrelsen kontaktes for hjælp.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 2. Ret til berigtigelse (rettelse)
 3. Ret til sletning
 4. Ret til begrænsning af behandling
 5. Ret til indsigelse
 6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 7. Tilbagetrækning af samtykke

Se mere om disse rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 • Klage til Datatilsynet

Man har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis man  er utilfreds med den måde, foreningen behandler personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

Læs også på GDPR.DK